ഈ വഴി ഇനിയും...

Wednesday, September 21, 2011

ഒരില ജന്മംകാറ്റിന്റെ കൂട്ടില്‍
ഒരിലക്കും തോന്നില്ല
താഴെ
ഒരിടം
ഒഴിഞ്ഞുകിടപ്പെന്ന്.

മേഘത്തെ കണ്ണുവെക്കുന്ന
ബാഷ്പത്തിനും
തോന്നില്ല
മഴയില്‍ മുഴക്കമായ് പതിക്കുമെന്ന്

ഒന്നിനോടൊന്നായ് ഇണങ്ങുവാനും
ഒന്നില്‍ നിന്നോന്നായ്
അടരുവാനും
തിരിനീട്ടും
ഒരിതള്‍
ഞാന്‍.

Tuesday, September 6, 2011

അമ്മയോര്‍മ്മ
ഓര്‍മ്മയാണമ്മ
പൂപ്പൊലികളായൊരോര്‍മ്മ
നിലാവിന്‍ തെളിച്ചമായൊരോര്‍മ്മ

അണകെട്ടിയ നീര്‍ക്കെട്ടിന്‍
പ്രകമ്പനം പോലൊരോര്‍മ്മ
വെയിലിന്‍ എരിയല്‍ പോലൊരോര്‍മ്മ
മഴതന്‍ താളത്തിന്‍ ചടുലമായൊരോര്‍മ്മ
കണ്ണീര്‍ കലരും കിതക്കുമൊരോര്‍മ്മ
കണ്ണായ് പൊതിയും കവചമായൊരോര്‍മ്മ
അകന്നു പോം അകലത്തിന്‍ വിരഹമാ‍യൊരോര്‍മ്മ
അരികത്താവുമ്പോള്‍ നിഴലിന്‍ തണലായൊരോര്‍മ്മ
കണ്ണുകളടയുമ്പോള്‍ കരള്‍കവിയാനൊരോര്‍മ്മ
മരുഭൂമിയില്‍പ്പെടുമ്പോള്‍
മഴയായൊരോര്‍മ്മ
മഴനൂലിന്‍ തുഞ്ചത്ത് മാരിവില്‍
പൂക്കുമ്പോള്‍
അരുമയാമൊരമ്മയോര്‍മ്മ